Artikel 42 vragen staan als volgt omschreven in het reglement van orde 2018 van de gemeenteraad van Woerden:(Scroll naar beneden door voor alle door fractie Bakker gestelde Art. 42 vragen.)

Artikel 42 – Schriftelijke vragen

1. Ieder raadslid kan aan de burgemeester of aan het college schriftelijk vragen stellen.

2. De vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.

3. De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden, de burgemeester en het college worden gebracht.

4. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, krijgt de vragensteller daarvan gemotiveerd bericht, waarbij aangegeven wordt de termijn, waarbinnen beantwoording plaats zal vinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

5. De antwoorden worden door de voorzitter aan de leden van de raad medegedeeld en worden op de lijst van ingekomen stukken geplaatst.

6. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, bij de behandeling van de lijst van ingekomen stukken nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Toelichting artikel 42

Op grond van deze bepaling kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester, al naar gelang wie verantwoordelijk is. Het college of de burgemeester dient de vragensteller gemotiveerd in kennis te stellen indien de beantwoording niet binnen de gestelde termijnen kan plaatsvinden. In situaties waarin fracties identieke vragen stellen (schriftelijk dan wel tijdens rondvragen in commissievergaderingen e.d.), over een onderwerp waarover reeds door een andere fractie schriftelijk vragen zijn gesteld, wordt verwezen naar de eerder schriftelijk ingediende vragen en de verwachte datum van beantwoording. Vragen over hetzelfde onderwerp maar met een andere strekking/politieke lading worden direct in behandeling genomen en overeenkomstig dit artikel behandeld.


21.11.2018. Aanvullende Art. 42 vragen bij vragen van CDA Woerden betreffende ozb voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 

 

CDA WOERDEN

 

OZB vrijwilligersorganisaties en verenigingen

  

Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) aan. 

Hierdoor kunnen gemeenten, na aanname van het belastingplan in de Eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutinggroepen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen.  

Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Deelt u de mening dat vrijwilligersorganisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale samenhang in onze gemeente?

2. Deelt u de mening dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutinggroep geen bedrijf is en daarom in aanmerking moet komen voor het minst hoge OZB-tarief?

3. Bent u bereid de Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 van Woerden aan te passen en vrijwilligersorganisaties onder het laagste OZB tarief te brengen? 

 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

 

Namens de CDA fractie, 

 

Arjen Draisma 

 

AANVULLENDE VRAGEN FRACTIE BAKKER

 

Schriftelijke vragen art. 42 – aanvullende vragen inzake OZB vrijwilligersorganisaties  

 

In aanvulling op de schriftelijke vragen van het CDA inzake OZB vrijwilligersorganisaties (d.d. 21 november) heb ik de volgende vragen aan het college: 

4. Hoeveel organisaties zouden er in de gemeente Woerden onder dit verlaagde tarief kunnen vallen?

5. Wanneer dit verlaagde tarief op de betreffende doelgroep wordt toegepast, welk effect heeft dat dan op de ozb inkomsten van de gemeente?

6. Als er door het toepassen van deze regeling een gat in de begroting 2019 ontstaat hoe wordt dit dan gecompenseerd? 

 

Fractie Bakker  

Reem Bakker 

 

Beantwoording volgt nog.


16.10.2018: Art.42 vragen en antwoorden betreffende beleidskader duurzame samenleving


16.10.2018: Art. 42 vragen en antwoorden betreffende kosten van meerwerk in de Woerdense wegenbouw.


09.10.2018: Art. 42 vragen en antwoorden betreffende illegale bewoning van een kantoorpand en adresfraude.


25.09.2018: Art. 42 vragen en antwoorden betreffende begrotingstekort ozb.


25.09.2018: Art. 42 vragen en antwoorden betreffende vermenging koop- en huurwoningen bij duurzaamheidsdoelstellingen.


10.07.2018: Art. 42 vragen en antwoorden betreffende gevaren niet-chemische onkruidbestrijding.


03.07.2018: Art. 42 vragen en antwoorden betreffende snelheidsbeperkende maatregelen Dorpsstraat Harmelen.